Primaciálny palác v Ostrihome

jan
29

palotadnes_0.jpgPred 134 rokmi, 23. januára 1883 vysvätili primaciálny palác. Nachádza sa vedľa kostola svätého Ignáca, na Mindszentiho námestí. Palác dal postaviť biskup Ján Simor. Stojí na mieste jezuitského kláštora, neskôr benediktínskeho gymnázia, podľa architektonických plánov Jozefa Lipperta. Bol postavený v rokoch 1881-1883, v tomto období sa rozhodli, že sídlo cirkvi nebude pri bazilike ale v mestskej časti Viziváros. Hradný kopec nebol podľa statikov vhodný na takúto veľkolepú stavbu.

 

Posted By Willant čítať viac

História štúrovského jarmoku

jún
05

Podľa dochovanej  tradície sa konali prvé trhy už v roku 1546, po vybudovaní tureckej pevnosti z brvien Džigerdelen, severne od dnešného kostola, po Adrianopoliskej zmluve sa snažili jednotlivé znepriatelené strany ustanoviť určité obchodné pravidlá, v prospech verejného blaha. Jedným z nich bolo aj ustanovenie trhov na tureckom pohraničí.

Na jar 20. marca v  roku 1589 Sokolovič Memi ostrihomský bej, napísal žiadosť svojmu úhlavnému nepriateľovi, kapitánovi komárňanskej pevnosti, Mikulášovi Pálffymu, s nasledovným znením:

„My si myslíme, že v prospech zeme, bude lepšie, ak tu v Kakate sa usporiada každý týždeň trh, kde sa mnohí s dôverou stretnú, prídu a slobodne odídu, z čoho majú zisk každí. Každého tovar kúpia a predajú. Vaše veličenstvo nech si zmyslí kedy bude vhodný deň v roku na tento týždenný trh. Toto nech nám vaše veličenstvo doručí a my s týmto súhlasíme na našu česť, čestne ručíme v našej viere a ľudskosti, že slobodne môže prichádzať ten v poručí, aj cudzinec a nič sa im nestane, ani cestou, ani na trhu a nech prichádza bez strachu z Levíc, Komárna, Nových Zámkov, Trnavy, Bratislavy, Viedne alebo Prahy. Nech slobodne kupujú predávajú a vodia dobytok mnohí.“ V určené dni sa začali konať pravidelné trhy, z ktorých mali všetci značné zisky. Podobné trhy boli zriadené vo viacerých mestách Uhorska, Turecka a Sedmohradska. 

Posted By Willant čítať viac

História termálneho kúpaliska VADAŠ

mar
20

Dnešný areál ( približne 35 ha), slúžil od nepamäti ako útočisko divej zveri, čo našlo odraz i v jeho pradávnom maďarskom názve Vadas(š). Do postavenia protipovodňových hrádzí (1965), každoročné jarné a jesenné zvýšenie hladiny Dunaja a následne Hrona, pôsobilo priaznivo na dĺžku pastevnej sezóny, kvalitu pastvy a vôbec všeobecného využitia. Ešte pred polstoročím ovládali Vadaš nespočetné kŕdle husí, čriedy kučeravých, blativý kúpeľ zbožňujúcich mangalíc. Aj hovädzí dobytok, kone a somáre si prišli na svoje. Vtedajší Vadaš však bol aj priestorom, akoby priamo stvoreným pre mládež našej obce, veľkoobce a napokon i mesta. V zime, prilákaval súvislý ľad stovky únavu nepoznajúcich korčuliarov. Leto bolo vyhradené všakovakým hrám, najmä však futbalu, v ktorom sa až po vojnové roky kopávalo do handrovej mičudy. Tým najmenším slúžil Vadaš na púšťanie drakov, schovávačku, či na stráženie kŕdľov husí, ktorým sa podvečerom neráčilo s obťažkaným krkom vrátiť domov na svoj pustý dvor. Avšak nie každý rok bol tak priaznivý pre túto  užívateľskú „ klientelu“ Vadašu. Najhoršie za posledných aspoň 5 storočí to bolo r. 1838, keď 13. marca hladina Dunaja dosiahla 730 cm, čo spolu s vysokánskym ľadochodom spôsobilo súvislú, nevídane hlbokú záplavu vodou zo zahataného Hrona. V najnižšej časti Hlavnej ulice dosiahla hĺbka záplavovej vody 177 cm, ako je označené tabuľkou na fasáde domu č. 57. Na Hlavnej ulici. Hĺbka vody v miestach Vadašu dosahovala minimálne 350 cm.

Niekdajší Vadaš až do samého počiatku minulého  storočia zasahoval až do samotnej časti dnešnej Hlavnej ulice, ktorej severná strana až po niekdajšiu Kalváriu bola ešte prázdna, bez domov. Vadaš zasahoval k tesnej blízkosti obecnej cesty, po ktorej viedla trasa stredovekej obchodnej cesty Via Bohemia.

(A cikk alján csatolt cikkek magyarul vannak az eredeti forrásbol.)

Posted By Willant čítať viac

Mit írtak városunkról 63 évvel ezelott 1951-ben

dec
20

Párkány a szocialista fejlődés útján Új szó cikk 1951.

Szlovákia városai a felszabadulás óta változtatják arculatokat. Az elmaradottságból, a tespedésból a munka ütemét visszatükröző élő városokká válnak. Ha figyeljük a városok fejlődését a szocializmus útján, hatalmas fejlődést látunk. Dél Szlovákia városaiban azonban ez a fejlődés sokkal lassúbb ütemű, mint másutt. Ennek okát az elmúlt évek burasoa nacionalizmusa mérgező befolyásának tulajdoníthatjuk. Nézzük példáid Párkány városát, milyen fejlődést mutat az utóbbi években.

A fejlődés megindulása tulajdonképpen három évvel ezelőtt kezdődött. Az első évben csali szépészeti szempontból igyekeztek a város külsejét megjavítani. Párkány közepén egy régi, valóságos szemétdomb helyén szép, parkírozott teret találunk, amelynek virágai ötágú csillag formájában vannak ültetve. Nem messze ettől a, parktól modern fürdőház épül, amelynek építkezése rövidesen befejeződik. Kutatófúrások nyomán 106 méter mély artézi kutat fúrtak, amelynek vize 40 fok meleg és percenként 400 liter vizet ad. A fürdőben egy nagy közös medence és 10 kád áll majd a dolgozók rendelkezésére. Meg kell jegyezni, hogy ezt az építkezést az ötéves terven kívül mint rendkívüli tervet teljesítik, ami azt jelenti, hogy az anyagot és a munkát a város lakossága adja. További fontos építkezése a városnak egy hatalmas méretű tejfeldolgozó üzem, a legkorszerűbb technikai felszereléssel. Ilyen berendezésű tejfeldolgozó üzem 8 készül egész Szlovákiában.

Posted By Willant čítať viac

História výstavby železníc v Štúrove a okolí

dec
06

Dejiny železníc na terajšom území Slovenska sa začali písať v novembri 1836 na ustanovujúcom valnom zhromaždení účastinárskej spoločnosti pre výstavbu konskej železnice Bratislava - Trnava (neskôr až po Sereď), ktorej prvý úsek bol sprevádzkovaný 27. septembra 1840. Prvý pokus využiť parný stroj pre pohon železničného vozidla uskutočnil v rokoch 1803 - 1804 Angličan Richard Trevithick. Etapu vývoja jeho základného usporiadania uzavrel stroj Planet  Stephenson v roku  1830, ktorý sa stal predobrazom tradičnej konštrukcie tohto typu železničného trakčného vozidla po celých nasledujúcich 140 rokov jeho výroby. Prvé parné rušne na slovenských železniciach koncom 40. rokov 19. storočia pochádzali zo zahraničných lokomotíviek. Boli pomerne jednoduché, bez kabíny rušňovodiča.

Úvahy o výstavbe železničnej spojnice Viedne a Pešti s možným pokračovaním k Čiernemu moru boli motivované exportnými záujmami Uhorska. Viedli k projektu železnice Viedeň - Bratislava - Nové Zámky - Štúrovo – Pešť – Debrecen. Po dlhotrvajúcich bojoch medzi koncepciou trasy po ľavom alebo pravom brehu Dunaja na tento projekt obdržala roku 1844 koncesiu spoločnosť Uhorskej centrálnej železnice, ktorá bojovala za ľavobrežnú trasu. Takto eliminujúc výstavbu veľkého mosta cez Dunaj. Bolo ale nutné premostiť menšie rieky so severo-južným smerom toku, ústiace do Dunaja. Práce začala Magyar Középponti Vasúttársaság (MKpV) na viacerých miestach naraz v roku 1844. Podľa zákonného nariadenia XXV/1836

Posted By Willant čítať viac

Jaskyne z II. Svetovej Vojny v pohorí Burda dokumentárny film

dec
04

3D mapa tunelov a chodieb v pohorí Burda„V jihovýchodním cípu Slovenska, na břehu Dunaje naproti maďarskému Vyšegradu, leží liduprázdné sopečné pohoří Burda. Od světa ho oddělují řeky Dunaj, Hron a Ipeľ. Zdejší hluboké listnaté lesy ukrývají málo známý a skoro zapomenutý systém podzemních chodeb. Účel těchto chodeb je nejasný, místní lidé si vyprávějí, že zde za války měla být podzemní továrna nebo muniční sklady…“ Asi 30 minutový dokumentární film ve formátu HD podle scénáře Ladislava Lahody popisuje nedokončený komplex podzemních chodeb u slovenské osady Kováčov. Vychází z výpovědí pamětníků, resp. jejich potomků a místních obyvatel a z reálného průzkumu, prováděného členy CMA v uplynulých letech. Rozpracované podzemí je unikátní zejména dobře patrnými metodami ražby štol, šachet a sálů, které se dochovaly i díky značné odlehlosti a nepřístupnosti objektu. Dosavadní výsledky průzkumů naznačují spojitost objektu se skladováním nebo výrobou pohonných hmot pro německou armádu.

Posted By Willant čítať viac

Stránky

Subscribe to Turisticko-informačná stránka Štúrova RSS