Súkromná obchodná akadémia

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

19. mája 2002 sme si pripomenuli už desať rokov odo dňa, keď MŠMŠ SR zaradilo Súkromnú obchodnú akadémiu - Kereskedelmi Magánakadémia v Štúrove do siete stredných škôl v SR ako školu s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.

Vráťme sa trochu späť a zaspomínajme si ako sa to stalo.

Spoločenské zmeny na jeseň 1989 priniesli premenu vzdelávacieho systému čo znamenalo aj možnosť vzniku cirkevných a súkromných škôl. Túto možnosť využil človek, ktorý mal silu, schopnosť a vytrvalosť zrealizovať svoj sen. Je to Ing. Ondrej MOKOŠ, ktorý sa rozhodol zriadiť Súkromnú
obchodnú akadémiu, typ strednej školy, ktorá v našom regióne chýbala. Prípravný proces môžeme rozdeliť na dve etapy. Prvá etapa trvala od 29. januára 1992 až do 19. mája 1992, keď námestník ministra školstva, mládeže a športu SR zasiela list číslo 2925/1992-20, ktorým sa zaraďuje Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi Magánakadémia Štúrovo, Švermova ulica č. 36 do siete súkromných škôl v SR s tým, že škola sa môže zriadiť k 1. septembru 1992 ako škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a dvoma formami štúdia, a to štvoročné pre absolventov ZŠ a dvojročné pre absolventov SŠ.

Druhá etapa bola náročná z organizačného hľadiska. Musela sa zabezpečiť propagácia školy a tým získať potrebný počet žiakov do prvého ročníka. Prvé prijímacie skúšky sa konali 1. júna 1992 do prvého ročníka štvorročného i dvojročného štúdia. Prijalo sa 28 žiakov zo ZŠ, bola to zvláštna trieda "miešaná" dvojjazyčná trieda. Do pomaturitného štúdia sa prijalo 44 študentov SŠ. To znamená, že do historického 1. ročníka školského roka 1992/93 bolo celkom prijatých 72 žiakov do troch tried.

Aby bolo možné založiť a prevádzkovať súkromnú školu, bolo potrebné podľa platných zákonov toto ohlásiť, na základe čoho sa vydal "Živnostenský list" na vykonanie ohlasovacej živnosti Súkromná obchodná akadémia. Týmto vlastne sa splnili všetky podmienky na začatie vzdelávacej činnosti na 1. súkromnej škole tohto typu v bývalej ČSFR.

Tak sa zrodilo aj logo školy:

farba zelená - farba nádeje,
štvorlístok pre šťastie
farba fialová - farba dôstojnosti
a číslo 1 - 1. súkromná škola tohto typu v ČSFR

1. septembra 1992 sa prvý raz otvorila brána tejto školy v prenajatých priestoroch JCP Štúrovo, kde sa vytvorilo päť učební, z toho dve odborné, zborovňa a riaditeľňa s potrebným vybavením. Z trojtriednej malej školy sa stala desaťtriedna škola. Na umiestnenie takéhoto počtu tried nestačila prenajatá budova. Postupne sa triedy vytvorili aj vo vedľajšej budove a z prenajatých sa stali vlastné budovy. Keďže sa postupne zvyšoval počet tried, bolo nutné urobiť niekoľko priestorových úprav pre získanie ďalších učební a tak sa začala prístavba, kde sa získali tri nové učebne, z ktorých jedna je odborná učebňa anglického jazyka.

Z priestorového hľadiska škola bola sebestačná. Čo na škole chýbalo bola telocvičňa a ihriská na vyučovanie predmetu telesná výchova. Telesná výchova sa vyučovala v prenajatej športovej hale TJ JCP Štúrovo. A práve preto v roku 1997 sa začala výstavba viacúčelovej športovej plochy a zároveň sa začala aj výstavba prezliekární a sociálnych priestorov. Touto výstavbou sa zabezpečilo vyučovanie telesnej výchovy v jarnom a jesennom období. Bolo potrebné pokryť aj zimné obdobie, a preto v roku 1998 sa začala nástavba na prezliekáreň, čím sa vytvorila malá telocvičňa s plochou 120 m2. Na tejto ploche sa zriadila posilovňa, ktorá sa využíva zo strany žiakov aj v mimovyučovacom čase. Tieto plochy sa do užívania odovzdali v septembri 2000.

V rámci modernizácie sa v roku 1998 zakúpili výkonnejšie počítače do odbornej učebne informatiky a bývalá počítačová sieť sa využila v odbornej učebni administratíva a korešpondencia, čím sa zabezpečilo vyučovanie ADK na počítači.

Od roku 1998 škola je napojená na INTERNET, na ktorý žiaci majú v mimovyučovacom čase voľný prístup. K ďalšej modernizácii počítačovej techniky došlo v roku 2001, čím sa zabezpečil prístup na INTERNET v oboch učebniach. Tretia odborná učebňa informatiky sa vytvorila začiatkom roka 2002.

Od školského roku 2001/2002 sa rozšírilo vyučovanie cudzích jazykov, zaviedol sa tretí - španielsky jazyk. Zároveň sa otvoril nový študijný odbor: pomaturitné špecializačné štúdium "daňové služby". Táto forma štúdia je pre absolventov stredných škôl s ekonomickým zameraním.

Doklad o vzdelaní je "absolventský diplom".

Rozšírili sa aj študijné odbory kvalifikačného štúdia, a to o "verejnú správu" a "cestovný ruch".

Od 1. septembra 1992 došlo aj viacerým personálnym zmenám. Na začiatku škola mala štyroch interných a jedenásť externých učiteľov. Od toho historického dňa tak ako sa menili žiaci, sa vystriedali aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy. V súčasnosti škola pracuje pod vedením zriaďovateľa a zároveň aj riaditeľa školy pána Ing. Ondreja MOKOŠA a zástupkyne riaditeľa školy PaedDr. Emílie SZITÁSOVEJ. Pedagogický zbor má 18 členov.

Uplynulo desať rokov. Škola sa vďaka zodpovednej a húževnatej práci všetkých pedagógov dostala do povedomia širokej verejnosti tak rodičovskej ako aj odbornej. Pri tomto okrúhlom výročí Súkromnej obchodnej akadémie si prajeme, aby ešte dlho dosahovala čo najlepšie výchovnovzdelávacie výsledky.

Naša adresa:

Súkromná obchodná akadémia
Sv. Štefana 36.
943 01 ŠTÚROVO

tel:
036/7511 558
036/7511 290(fax)

email: soa@1soa-sturovo.sk

Webová adresa: Súkromná obchodná akadémia...