80 rokov existencie slovenskej školy v Štúrove

06.05.2017 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant
Pri príležitosti 80 rokov existencie slovenskej školy v Štúrove sme siahli trochu hlbšie do dostupných archívov, kroník a spomienok pamätníkov s cieľom dozvedieť sa čo najviac, podať čo najobjektívnejší pohľad na vývoj slovenského školstva v našom meste a vzdať úctu všetkým, ktorí v škole pôsobili a učili. Väčšinou tak konali nie z povinnosti, ale preto, že to chápali ako poslanie... História školstva v našom meste siaha do roku 1732, keď bola v osade založená škola. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1755 bola v osade škola mestského charakteru s dvoma učiteľmi - učiteľ organista a pomocný učiteľ, ktorý ovládal maďarský, slovenský a nemecký jazyk. Mená učiteľov vizitátor neuvádza, známy je iba údaj o tom, že pomocný učiteľ pochádzal z Banskej Štiavnice. Prvá slovenská škola v Parkane bola zriadená v školskom roku 1922/23 a mala sedem žiakov. Jej učiteľom bol pán Stuhlík. V nasledujúcom školskom roku vzrástol počet žiakov na 20. Vyučovanie sa uskutočňovalo v prenajatých priestoroch v dome rodiny Bitterovej a Csányiovej na dnešnej Sobieskeho ulici a v budove na Sobieskeho ulici č. 20 (dnes Dom opatrovateľskej služby). Slovenské základné, meštianske i učňovské školstvo bolo od založenia len štátne. Keďže detí slovenských rodičov bolo veľmi málo, v prvých rokoch postačovala dvojtriedna štátna slovenská ľudová škola s ročníkmi 1.-2. a 3.-4. Riaditeľom bol Edmund Strelka a učiteľmi Emília Lapárová a Alma Repická.

Neustály nárast počtu Slovákov, Čechov a Moravanov trvale žijúcich v Parkane vyvolal potrebu zásadného riešenia otázky školskej dochádzky detí týchto obyvateľov. Vyučovanie v nevyhovujúcich priestoroch sa muselo riešiť od základu. V roku 1924 bol založený Spolok pre výstavbu slovenskej ľudovej školy (agilným predsedom bol Zdeněk Wiedner), ktorý požiadal Okresný úrad v Parkane o poskytnutie pozemku, zriadenie a výstavbu školy. Na tento účel vyvlastnil okresný úrad dňa 5.8. 1924 od veľkostatkára Štefana Klementa pozemok č. p. 318-319 (na dnešnej Komenského ulici, kde stojí najstaršie sídlisko Štúrova). Škola tu však nebola postavená, pretože spolok i rodičia žiadali, aby bola bližšie k železničnej stanici. Veľa detí dochádzalo totiž zo stanice i vlakom zo staníc Kamenica, Kováčpatak a Helemba. Aby mali deti z dolnej časti mesta i zo železničnej stanice približne rovnako ďaleko, odkúpil spolok dňa 26.júla 1927 od Jozefa Steinera parcelu číslo 1217/1 a začalo sa s výstavbou školy.

Dňa 1. septembra 1928 bola v rámci osláv 10. výročia založenia ČSR slávnostne odovzdaná nová škola, na priečelí s nápisom „NAŠIM DEŤOM - JUBILEJNÁ ŠKOLA 1928".

Táto budova sa nachádza na Komenského ulici. Hneď pri otvorení mala 4 triedy. Nová škola s moderným zariadením zodpovedala na tú dobu tým najvyšším nárokom. Učebne boli priestranné, pretože triedy boli veľmi početné. Nebolo nezvyčajné, že v jednej triede bolo i viac než 50 žiakov. K 1. septembru 1930 sa zriadila Štátna slovenská meštianska škola, do ktorej chodilo hneď pri otvorení 220 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v prenajatých priestoroch na viacerých miestach až do roku 1938 (v budovách na terajšej Komenského ulici č. 6 - 8 a Sobieskeho ulici č. 90 - 92). Slovenská škola pracovala do školského roku 1938/39 pod vedením riaditeľa Edmunda Strelku.

V dôsledku rozhodnutia vo Viedni pripadlo územie mesta v prospech Maďarska. Železničiari, úradníci a vojaci slovenskej a českej národnosti sa museli až na výnimky odsťahovať a škola bola zatvorená. Školský život bol obnovený krátko po oslobodení. Výmerom Školskej inšpekcie II. v Nových Zámkoch č.316/45 zo dňa l4. júna l945 boli Štátna maďarská škola v Parkane a Římsko katolícka maďarská škola v Parkane zlúčená do štátnej ľudovej slovenskej školy. V budove školy na bývalej Partizánskej ulici sa od 5. júla do 26. septembra usídlili česko-slovenskí vojaci. 18. septembra 1945 nastúpil do školy nový riaditeľ Štefan Dudáš a začal s úpravou vojnou zničených priestorov školy. Inventár školy pozostával z 83 kusov lavíc, 4 skríň, 3 tabúľ a 2 stoličiek. Dvere boli vylámané, strelné zásahy vážne poškodili budovu. Napriek ťažkostiam sa 5. novembra 1945 začalo vyučovanie v dvoch učebniach. Do školy nastúpilo 76 žiakov, ich počet sa rozrástol v priebehu mesiaca na 171. Vyučovalo sa v štyroch triedach, pričom 3. a 4. ročník boli spojené. Prvými učiteľmi boli Elena Szirmaiová, Štefan Dudáš, Zoltán Szabó a Mária Nižníková. Škola bola aj kultúrnym centrom, sídlom Matice slovenskej a iných kultúrnych spolkov. V školskom roku 1946/47 mala 304 žiakov a 9 učiteľov. Na miesto riaditeľa bol menovaný Štefan Kováč. V priebehu školského roka 1947/48 bolo upravené okolie školy na dnešnej Sobieskeho ulici. Boli vysadené stromky a vybudované volejbalové ihrisko.

V súvislosti s politickými zmenami v roku 1948 nedošlo k obmene pedagogického zboru. 12. septembra 1948 bolo mesto pomenované na Štúrovo a vytvoril sa okres Štúrovo s príslušným odborom školstva. Pre potreby slovenskej školy sa v lete roku 1949 adaptovala bývalá židovská škola (dnešné Centrum voľného času). Prácu na škole sťažovalo časté premiestňovanie učiteľov. V rokoch 1948 - 1949 bol riaditeľom Anton Graus. V roku 1950 bola prevedená reorganizácia škôl a vytvorila sa škola s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá bola umiestnená v budove bývalej židovskej školy. V tomto období bol riaditeľom slovenskej školy Ľudovít Müller. V školskom roku 1949/50 vznikla pri škole Pionierska skupina SNP, ktorá patrila medzi najaktívnejšie na Slovensku. Na základe zákona z 24. apríla 1953 sa národná a meštianska škola spolu s gymnáziom zlúčili a vytvorili Jedenásťročnú strednú školu slovenskú v Štúrove, ktorej riaditeľkou sa stala od 1. septembra 1953 Anna Káčerova. Škola bola umiestnená až v troch budovách. Prvý až piaty ročník bol umiestnený v budove na dnešnej Komenského ulici. Šiestaci, siedmaci a ôsmaci navštevovali školu na dnešnej Sobieskeho ulici č. 20 a 9.-11. ročník bol umiestnený na dnešnej Hlavnej ulici (dnes Klub dôchodcov). Priestory boli aj tak nevyhovujúce a vyučovanie na 1. a 2. stupni sa uskutočňovalo v dvoch zmenách.

Nový školský zákon z 15. decembra 1960 znamenal opäť zmenu v organizácii škôl. Z bývalej Jedenásťročnej strednej školy v Štúrove bola vytvorená Základná deväťročná škola v Štúrove a Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Štúrove. 1 .septembra 1961 sa slávnostne začal školský rok 1961 /l 962 v priestoroch novej budovy na Adyho ulici č. 6. V pavilóne A bola umiestnená SVŠ, ktorá tu pôsobila až do roku 1967. V pavilóne B sa učili žiaci základnej školy. V tomto období začali činnosť i školské družiny. Riaditeľkou školy sa stala Marta Straková. Mimoriadnou udalosťou bolo prerušenie vyučovania od 19. júna 1965 v dôsled¬ku povodne. V priestoroch školy sa ubytovali evakuovaní obyvatelia z bývalých ulíc Rybárskej, Jesenského, Partizánskej, Višinského a 1. mája. V ďalších rokoch sa postupne upravovali priestory školy a dobudoval sa školský areál. Do roku 1969 sa preinvestovalo na ihriskách 500 000,- Kčs. Od školského roku 1966/67 sa na škole opäť vyučovalo v dvoch zmenách. Udalosti roku 1968 a následná normalizácia nemali vplyv na zloženie pedagogického zboru školy. Škola si v 70. rokoch vybudovala veľmi dobré vzťahy s družobnými školami v Znojme a v Prahe - Žižkove. Žiaci si vymieňali listy, časté boli aj návštevy učiteľov a žiakov.

8. mája 1975 bolo do užívania slávnostne odovzdané detské dopravné ihrisko, ktoré znamenalo kvalitatívny posun vo výuke dopravnej výchovy na škole. V roku 1979 bola daná do prevádzky nová školská jedáleň pri ZŠ, čím došlo k výraznému zlepšeniu podmienok stravovania žiakov a zamestnancov ZŠ a gymnázia. Nové prevádzkové možnosti a koncepcia stravovania usmerňovaná Spoločnosťou pre racionálnu výživu Ministerstva zdravotníctva, sa stali zárukou kaloricko-biologicky vyváženej stravy zabezpečujúcej zdravý rast a vývoj detí. Najviac stravníkov mala školská jedáleň v 80. rokoch, keď počet presahoval 1100. Od 1.1.2002 je samostatný právny subjekt.
 
Osemdesiate a deväťdesiate roky boli v školstve príznačné vysokým počtom žiakov. V jednotlivých ročníkoch bolo 4-5 paralelných tried a vôbec nebola raritou trieda so štyridsiatimi žiakmi. Budova školy nestačila, vyučovanie sa uskutočňovalo i popoludní. Keďže do školy dochádzali žiaci približne z 10-12 okolitých obcí, na výučbu sa začali využívať i priestory mimo hlavnej budovy školy na území mesta i v okolitých obciach. Bola to budova terajšej SOA, autoškoly, tretiaci a štvrtáci sa vozili autobusmi spred budovy školy do Kamenice nad Hronom a Chľaby. Ráno odchádzali dva autobusy do Kamenice nad Hronom a jeden do Chľaby, na obed sa vracali späť. Cestovné sa učiteľom sčasti preplácalo, žiaci si ho hradili sami. S cieľom vyhľadávať a rozvíjať športové talenty vzniklo v septembri 1989 školské športové stredisko so zameraním na vzpieranie a v roku 1996 na futbal.
 
Veľmi nepríjemnou udalosťou, ktorá čiastočne narušila vyučovanie, bol požiar v šatni pavilónu A. Požiar vypukol 27. januára 1985 vo večerných hodinách, včasný zásah požiarnikov však zabránil vzniku väčších škôd.
 
Do života školy výrazne zasiahol november 1989. Napätie v spoločnosti sa prenieslo i do pracovného kolektívu. Zvíťazila však zodpovednosť voči žiakom a rodičom. V roku 1991 odišlo do dôchodku takmer celé vedenie školy: Marta Straková - riaditeľka školy, Július Paták, Anton Kusý - zástupcovia riaditeľa školy. V septembri 1991 sa na základe volieb stal riaditeľom školy Peter Jablonský. Funkciu vykonával do marca 1992. Od marca 1992 až do júna 1999 vykonával funkciu riaditeľa školy Mgr. Milan Cap, ktorý bol do funkcie zvolený Radou školy pri ZŠ. V tomto období sa dokončila plynofikácia a prístavba školy.
 
V decembri 1998 bola na škole zriadená detská zubná ambulancia s cieľom vyjsť v ústrety deťom i rodičom pri motivácii k pravidelným návštevám u stomatológa. Na základe výberového konania Okresného úradu v Nových Zámkoch sa stal od 1.8.1999 riaditeľom školy Mgr. Ján Prokopec, ktorý prišiel na školu ako učiteľ v roku 1964. V nasledujúcich rokoch prešla škola v dôsledku transformácie školstva a prispôsobovania sa normám EU veľkými zmenami. Od 1.1.2002 je škola samostatným právnym subjektom. Jej zriaďovateľom bol Okresný úrad v Nových Zámkoch.
 
Od 1.7.2002 je zriaďovateľom Mestský úrad v Štúrove, na ktorý prešli i všetky kompetencie. Učíme sa teraz všetci žiť v nových podmienkach, aby sme vytvorili pre budúcnosť čo najlepšie podmienky na prípravu našich žiakov pre ďalšie štúdium a život.
 
Kontaktné údaje: Internetová stránka...
Adyho 6,
943 01 Štúrovo
Tel:036 / 751 11 33
Fax:036 / 752 04 50
E-mail: kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
 
Vydavateľ: Riaditeľstvo ZŠ v Štúrove, Adyho ul.č. 6, tel: 036/7511 133
 
Zostavili: Mgr. Ján Prokopec
Mgr. Zuzana Tégenová
PaedDr. Judita Viziová,
PaedDr. Adriana Laczaová
Mgr. Zlatica Zalabová
Jana Kršňáková,
Ing.Jozef Slabák, CSc.
 
Textová úprava: PaedDr. Marta Csákóvá
Oľga Hirková,
Mgr. Anna Gallová
 
Fotografie: Archív školy, Ján Valkó